Web
            Analytics
Cổ phiếu SPRC - (SET) | STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-07-20 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 8.50
Price
-0.10 (-1.16%)
Day Change
Social: 100

SPRC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 31) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

31

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 42%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.18 From 30 days period
  Watch Rate 0.24 From 30 days period
  Social Score 100
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 8.50
  PBV / Sector
0.82 / 1.03
GREAT
  Earning Per Share 0.91
  PE / Sector
24.66 / 20.68
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.32 / -1.21
  Average 1M Daily Value
139.47 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
259.76 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 50%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 43%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
5.53 / 62.29
  NPM Average (%) / Sector
1.17 / 30.45
  NPM Change Average (%) / Sector
-361.16 / -15.08
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
3.08 / 6.83
  ROA Average (%) / Sector
2.91 / 7.77
  ROA Change Average (%) / Sector
-130.75 / 14.01
  ROE (%) / Sector
3.55 / 9.27
  ROE Average (%) / Sector
3.30 / 10.78
  ROE Change Average (%) / Sector
-116.54 / 10.71
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 66%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 5.61
  Dividend Average (%) / Sector
5.80 / 4.77
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
705.39 / 92.31
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-07-20 05:22:40
  Symbol SPRC
  Name STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY
  Sector Resources >> Energy & Utilities
  Market SET
  Listed Shares 4,335.90 M
  Par Value 6.92
  Calculated From Quarter
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 36,855.17 / 77,281.70
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks