Web
            Analytics
Cổ phiếu TISCO - (SET) | TISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-09-27

Stock Check  (Updated: 2023-09-27 17:50:03)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

TISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 98.25
Price
-0.75 (-0.76%)
Day Change
Social: 58

TISCO Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROA tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 44%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 58
  Magic Formula Rank by ROA
297
  Magic Formula Rank by ROE
297
  Magic Formula Rank by ROIC
375
  Price 98.25
  PBV / Sector
1.97 / 0.78
  Earning Per Share 4.55
  PE / Sector
10.97 / 8.86
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
18.97 / 1.65
  Average 1M Daily Value
328.55 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
376.84 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 41%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 43%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
32.12 / 22.67
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
30.91 / 25.48
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
3.07 / 1.47
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
4.62 / 2.76
  ROA Average (%) / Sector
4.36 / 2.63
  ROA Change Average (%) / Sector
0.04 / 12.79
  ROE (%) / Sector
18.19 / 9.06
  ROE Average (%) / Sector
17.31 / 8.83
  ROE Change Average (%) / Sector
-0.34 / 1.44
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 100%
X
  Dividend (%) / Sector
7.83 / 4.19
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
7.48 / 4.56
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
4.34 / 17.67
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-09-27 05:20:45
  Symbol TISCO
  Name TISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY
  Sector Financials >> Banking
  Market SET
  Listed Shares 800.65 M
  Par Value 10.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 79,263.92 / 165,325.50
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks