Web
            Analytics
Cổ phiếu GFC - (MAI) | GENESIS FERTILITY CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-07-20 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

GENESIS FERTILITY CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 8.50
Price
-0.90 (-9.57%)
Day Change
Social: 94

GFC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 50%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.04 From 30 days period
  Social Score 94
  Magic Formula Rank by ROA
212
  Magic Formula Rank by ROE
212
  Magic Formula Rank by ROIC
234
  Price 8.50
  PBV / Sector
3.33 / 2.31
  Earning Per Share 0.13
  PE / Sector
21.42 / 22.74
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / -0.99
  Average 1M Daily Value
2.80 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
4.57 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 72%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
26.38 / 11.24
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
23.98 / 9.23
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
6.34 / -10.50
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
17.50 / 10.15
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
19.07 / 11.93
GOOD
  ROA Change Average (%) / Sector
-6.73 / -13.83
  ROE (%) / Sector
15.52 / 12.54
  ROE Average (%) / Sector
26.58 / 16.17
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-38.72 / -23.97
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 29%
X
  Dividend (%) / Sector
3.29 / 3.28
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
2.98 / 3.03
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 82.83
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-07-20 05:22:37
  Symbol GFC
  Name GENESIS FERTILITY CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Services
  Market MAI
  Listed Shares 220.00 M
  Par Value 0.50
  Calculated From Quarter
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 1,870.00 / 2,602.79
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks