Web
            Analytics
Cổ phiếu CCET - (SET) | CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND) - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2024-04-12

Stock Check  (Updated: 2024-04-12 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND)
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 2.42
Price
-0.04 (-1.63%)
Day Change
Social: 42

CCET Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng 54%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 42
  Magic Formula Rank by ROA
507
  Magic Formula Rank by ROE
507
  Magic Formula Rank by ROIC
493
  Price 2.42
  PBV / Sector
0.97 / 3.22
GREAT
  Earning Per Share 0.17
  PE / Sector
22.67 / 21.29
  PEG or PE/Growth / Sector
0.55 / 0.60
GOOD
  Average 1M Daily Value
26.47 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
16.26 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 37%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 52%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
0.73 / 7.12
  NPM Average (%) / Sector
0.41 / 6.15
  NPM Change Average (%) / Sector
28.74 / -27.56
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
4.09 / 9.48
  ROA Average (%) / Sector
2.64 / 8.00
  ROA Change Average (%) / Sector
18.58 / 6.25
GOOD
  ROE (%) / Sector
5.01 / 13.65
  ROE Average (%) / Sector
2.95 / 12.19
  ROE Change Average (%) / Sector
41.82 / -30.97
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 62%
X
  Dividend (%) / Sector
4.02 / 3.13
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
2.17 / 3.69
  Dividend Change Average (%) / Sector
91.43 / 42.72
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-04-12 05:19:52
  Symbol CCET
  Name CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND)
  Sector Technology >> Electronic Components
  Market SET
  Listed Shares 10,450.00 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 25,289.01 / 135,441.09
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks