Web
            Analytics
Cổ phiếu III - (SET) | TRIPLE I LOGISTICS PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-06-05

Stock Check  (Updated: 2023-06-06 01:30:02)

TRIPLE I LOGISTICS PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 11.60
Price
0 (0%)
Day Change

III Chất lượng tổng thể của cố phiếu Xuất sắc (Chất lượng = 92) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

92

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
ROE đang giảm đáng kể

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 55%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 0
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 0.00
  PBV / Sector
0.00 / 0.00
  Earning Per Share 0.20
  PE / Sector
N/A / 0.00
  PEG or PE/Growth / Sector
0.15 / N/A
GREAT
  Average 1M Daily Value
22.65 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
14.52 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 50%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 66%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
33.96 / 0.00
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
17.82 / 0.00
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
57.92 / 0.00
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
24.63 / 0.00
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
17.33 / 0.00
GOOD
  ROA Change Average (%) / Sector
36.09 / 0.00
GREAT
  ROE (%) / Sector
31.74 / 0.00
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
23.71 / 0.00
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
31.24 / 0.00
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 37%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
2.60 / 0.00
  Dividend Change Average (%) / Sector
64.04 / 0.00
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date
  Symbol III
  Name TRIPLE I LOGISTICS PUBLIC COMPANY
  Sector Services >> Transportation & Logistics
  Market SET
  Listed Shares 807.75 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 0.00 / 0.00
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks