Web
            Analytics
Cổ phiếu Q-CON - (SET) | QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-06-05

Stock Check  (Updated: 2023-06-06 01:30:02)

QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 14.50
Price
0 (0%)
Day Change

Q-CON Chất lượng tổng thể của cố phiếu Xuất sắc (Chất lượng = 100) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

100

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Excellent
Reason
Sức khỏe tài chính của công ty Xuất sắc từ hầu hết các chỉ số chất lượng

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 45%
X
X
X
X
  In Recommendations? In "Invest - Good" Section
  Select Rate 0.04 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 10
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 0.00
  PBV / Sector
0.00 / 0.00
  Earning Per Share 0.39
  PE / Sector
N/A / 0.00
  PEG or PE/Growth / Sector
0.41 / N/A
GOOD
  Average 1M Daily Value
31.49 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
45.45 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 39%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 41%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
21.40 / 0.00
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
11.70 / 0.00
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
30.69 / 0.00
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
20.03 / 0.00
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
11.92 / 0.00
  ROA Change Average (%) / Sector
29.80 / 0.00
GREAT
  ROE (%) / Sector
21.17 / 0.00
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
11.60 / 0.00
  ROE Change Average (%) / Sector
34.35 / 0.00
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 58%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
4.27 / 0.00
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
90.74 / 0.00
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date
  Symbol Q-CON
  Name QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS
  Sector Property & Construction >> Construction Materials
  Market SET
  Listed Shares 400.00 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 0.00 / 0.00
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks