Web
            Analytics
Cổ phiếu SE - (MAI) | SIAMEAST SOLUTIONS PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-07-20 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

SIAMEAST SOLUTIONS PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 0.69
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
Social: 28

SE Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng 64%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 28
  Magic Formula Rank by ROA
32
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
32
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
32
GREAT
  Price 0.69
  PBV / Sector
1.06 / 1.02
GREAT
  Earning Per Share 0.01
  PE / Sector
8.34 / 12.54
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.66 / 2.93
  Average 1M Daily Value
0.14 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.06 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 52%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
5.32 / 6.32
  NPM Average (%) / Sector
8.65 / 6.13
  NPM Change Average (%) / Sector
-7.25 / -48.96
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
12.36 / 8.33
  ROA Average (%) / Sector
12.27 / 7.24
  ROA Change Average (%) / Sector
8.45 / -24.13
  ROE (%) / Sector
13.22 / 9.42
  ROE Average (%) / Sector
13.60 / 11.67
  ROE Change Average (%) / Sector
10.00 / -39.33
GOOD
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 62%
X
  Dividend (%) / Sector
3.84 / 5.81
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
2.51 / 4.90
  Dividend Change Average (%) / Sector
494.31 / 105.88
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-07-20 05:22:39
  Symbol SE
  Name SIAMEAST SOLUTIONS PUBLIC COMPANY
  Sector Industrials >> Industrial Materials & Machinery
  Market MAI
  Listed Shares 679.45 M
  Par Value 0.50
  Calculated From Quarter
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 468.82 / 1,864.87
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks