Web
            Analytics
Cổ phiếu SSP - (SET) | SERMSANG POWER CORPORATION PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-09-27

Stock Check  (Updated: 2023-09-28 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

SERMSANG POWER CORPORATION PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 6.80
Price
0.10 (1.49%)
Day Change
Social: 45

SSP Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROE đang giảm đáng kể
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 52%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 45
  Magic Formula Rank by ROA
142
  Magic Formula Rank by ROE
142
  Magic Formula Rank by ROIC
113
  Price 6.80
  PBV / Sector
1.16 / 1.26
GREAT
  Earning Per Share 0.34
  PE / Sector
11.26 / 29.69
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.51 / -0.45
GOOD
  Average 1M Daily Value
3.04 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
2.15 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 37%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 72%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
30.57 / 19.80
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
36.43 / 17.82
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-4.17 / -3.90
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
6.90 / 7.94
  ROA Average (%) / Sector
7.15 / 7.57
  ROA Change Average (%) / Sector
4.60 / 29.63
  ROE (%) / Sector
10.59 / 10.44
  ROE Average (%) / Sector
16.01 / 10.49
  ROE Change Average (%) / Sector
-4.16 / 11.84
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 62%
X
  Dividend (%) / Sector
3.49 / 5.72
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
1.52 / 4.02
  Dividend Change Average (%) / Sector
826.41 / 99.97
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-09-28 05:20:47
  Symbol SSP
  Name SERMSANG POWER CORPORATION PUBLIC COMPANY
  Sector Resources >> Energy & Utilities
  Market SET
  Listed Shares 1,373.83 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 9,342.01 / 77,239.38
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks